Dokumenty

Procedury dotyczące bezpieczeństwa


Procedury dotyczące bezpieczeństwa dzieci w Gminnym Przedszkolu w Gaszowicach

I.   Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
II.  Procedura postępowania, gdy na terenie przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek.
III. Procedura postępowania, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore.
IV.  Procedura dotycząca zabaw na przedszkolnym placu zabaw, spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

Cel główny:

Wprowadzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa dzieci w Gminnym Przedszkolu w Gaszowicach ma na celu troskę o zdrowie i bezpieczeństwo dzieci objętych opieką przez  Gminne Przedszkole w Gaszowicach.

W sytuacjach trudnych bądź zagrażających bezpieczeństwu dzieci nauczyciele i pozostały personel przedszkola postępuje zgodnie z przyjętymi przepisami.

Rodzice są zobowiązani zapoznać się i przestrzegać postanowienia niniejszego dokumentu.

Sposób prezentacji procedur:

•    Udostępnienie obowiązujących procedur na tablicy dla rodziców.
•    Zapoznanie z nimi rodziców na zebraniu ogólnym z rodzicami.
•    Zapoznanie wszystkich pracowników z procedurami obowiązującymi w przedszkolu.

Dokonywanie zmian:

Wszelkich  zmian w procedurach dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu dokonuje z własnej inicjatywy lub na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców dyrektor przedszkola.


Procedury wchodzą w życie z dniem 1 grudnia 2011r.


I.    Procedura przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola

1.    Za bezpieczeństwo dzieci w drodze do przedszkola i z przedszkola odpowiadają rodzice/prawni opiekunowie, bądź upoważniona przez rodziców/prawnych opiekunów  osoba zapewniająca dziecku pełne bezpieczeństwo.
2.    Rodzice powierzają dziecko nauczycielowi.
3.    Nauczyciel bierze pełną odpowiedzialność za dziecko od momentu jego wejścia do sali.
4.    Rodzic proszący dziecko na chwilę rozmowy do szatni w czasie jego pobytu w przedszkolu, na czas rozmowy z dzieckiem bierze pełną odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo do chwili przekazania go nauczycielowi do sali i zamknięcia drzwi dla bezpieczeństwa dziecka i innych dzieci.
5.    Rodzice/prawni opiekunowie mają obowiązek przyprowadzać do przedszkola dziecko zdrowe. Wszelkie dolegliwości dziecka powinni zgłaszać nauczycielowi i udzielać wyczerpujących informacji na ten temat.
6.    Nauczyciel ma prawo odmówić przyjęcia dziecka, jeżeli jego stan sugeruje, że nie jest ono zdrowe.
7.    Dziecko należy przyprowadzać na godz. 8.00 (bądź wcześniej, jeżeli tak jest zawarta umowa z przedszkolem).
8.    Dopuszcza się możliwość odbierania dziecka z przedszkola przez inne osoby tylko w przypadku pisemnego oświadczenia podpisanego przez rodziców/prawnych opiekunów (oświadczenie takie składa się u wychowawcy grupy).
9.    W oddziałach popołudniowego rozchodzenia się dzieci muszą znajdować się listy zbiorcze osób upoważnionych do odbioru dzieci w każdej grupie wiekowej.
10.    Nauczyciel w razie najmniejszych wątpliwości może sprawdzić zgodność danych osobowych osoby odbierającej dziecko z dokumentem tożsamości (jeżeli dane są nie zgodne nauczyciel powiadamia rodziców/prawnych opiekunów i dyrektora przedszkola).
11.    Jeżeli dziecko rodzice/prawni opiekunowie odbierają z przedszkolnego placu zabaw zobowiązani są podejść do nauczyciela i zgłosić fakt odbierania dziecka.
12.    Dopuszcza się możliwość wydania dziecka innej osobie, niż wymienione w oświadczeniu, jednak wyłącznie po uprzednim przekazaniu takiej informacji przez rodziców/prawnych opiekunów bezpośrednio nauczycielowi w formie ustnej.
13.    Przedszkole nie wydaje dziecka na prośbę rodzica/prawnego opiekuna zgłaszaną telefonicznie.
14.    Nauczyciel nie wydaje dziecka osobie nietrzeźwej. Zawiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora i drugiego rodzica/prawnego opiekuna lub inną osobę upoważnioną przez rodziców do odbierania dziecka z przedszkola.
15.    W przypadku odmowy odebrania dziecka przez inne osoby upoważnione do odbioru, dyrektor bądź nauczyciel powiadamia o zaistniałej sytuacji policję. Po rozpoznaniu przez policję sytuacji domowej dziecka dyrektor i policja podejmują decyzję o dalszym postepowaniu sprawie.
16.    Po zdarzeniu dyrektor przedszkola przeprowadza rozmowę z rodzicami celem wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje rodziców do przestrzegania zasad określonych w Procedurach bezpieczeństwa dziecka w przedszkolu.
17.    Po zakończeniu działań interwencyjnych dotyczących zaistniałego zdarzenia nauczyciel sporządza notatkę służbową i przekazuje ją dyrektorowi.
18.    Jeżeli w/w sytuacja powtarza się dyrektor zobowiązany jest powiadomić Sąd Rodziny – Wydział Rodzinny i Nieletnich i powiadomić rodziców o podjętych działaniach.
19.    Jeżeli dziecko nie zostanie odebrane z przedszkola w godzinach otwarcia, nauczyciel powiadamia o tym fakcie dyrektora przedszkola.
20.    Dyrektor lub pod jego nieobecność nauczyciel zawiadamia o zaistniałej sytuacji rodziców/prawnych opiekunów i zobowiązuje ich do niezwłocznego odebrania dziecka  z przedszkola.
21.    Jeśli próba zawiadomienia rodziców nie udaje się dyrektor lub nauczyciel zwraca się z pomocą do policji w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców/prawnych opiekunów.
22.    Po konsultacji z policją nauczyciel może:

- podjąć decyzję o odprowadzeniu dziecka do domu, jeśli rodzice/prawni opiekunowie lub inne osoby upoważnione do odbioru dziecka są w domu i z obserwacji wynika, że mogą sprawować opiekę nad dzieckiem,
- zwrócić się do policji z prośbą o podjęcie dalszych działań przewidzianych prawem, łącznie z umieszczeniem dziecka w pogotowiu opiekuńczym.
23. Nauczyciel sporządza notatkę służbową, którą przekazuje dyrektorowi przedszkola.
24. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami/prawnymi opiekunami dziecka w celu wyjaśnienia zdarzenia oraz zobowiązuje ich do przestrzegania obowiązującego prawa w przedszkolu.
25. Jeżeli przypadki nieodbierania dziecka z przedszkola powtarzają się, dyrektor powiadamia Sąd Rodzinny  i informuje rodziców/prawnych opiekunów o podjętych działaniach.
26. Nauczyciel wydaje dziecko każdemu z rodziców, jeśli nie ma odebranych praw rodzicielskich, o ile postanowienie sądu nie stanowi inaczej.
27. Życzenie rodziców/prawnych opiekunów nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez pisemne oświadczenie osoby zgłaszającej ten fakt i posiadać podstawę prawną.
28. O każdej próbie odebrania dziecka przez rodzica/prawnego opiekuna nieuprawnionego do odbioru dziecka, nauczyciel informuje dyrektora rodzica/prawnego opiekuna bądź policję.
29. W przypadku powtarzania się prób odbierania dziecka przez nieuprawnionego rodzica/prawnego opiekuna dyrektor powiadamia Sąd rodzinny i informuje o tym rodziców/prawnych opiekunów.

II.    Procedura postępowania, gdy na terenie przedszkola zdarzył się nieszczęśliwy wypadek.
1.    Zapewnia dziecku opiekę i udziela mu doraźnej pomocy przedmedycznej.
2.    Powiadamia dyrektora i rodziców/prawnych opiekunów dziecka o nieszczęśliwym wypadku.
3.    Jeśli zachodzi konieczność wzywa lekarza.
4.    Sporządza notatkę służbową z zdarzenia.
5.    W uzasadnionych przypadkach powiadamia inspektora BHP.
6.    W przypadku zatrucia zawiadomić państwowego inspektora sanitarnego.

III.     Procedura postępowania, gdy do przedszkola uczęszcza dziecko przewlekle chore.

1. Leki w przedszkolu mogą być podawane w szczególnych przypadkach, aby umożliwić dziecku przewlekle choremu udział w edukacji przedszkolnej.
2. Zgodę na podawanie leku musi wyrazić nauczyciel, który odbył szkolenie z zakresu postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w przedszkolu.
3. Jeżeli nauczyciel wyrazi zgodę na podawanie dziecku przewlekle choremu leku należy przestrzegać zasad:
- rodzice/ prawni opiekunowie winni przedstawić pisemne zaświadczenie lekarza o chorobie dziecka i uzasadnionej konieczności podawania dziecku leku na terenie przedszkola, sposobie i okresie jego podawania
- wymagać od rodziców/prawnych opiekunów pisemnego upoważnienie do kontroli cukru we krwi u dziecka chorego na cukrzycę, lub podawania leków wziewnych u dzieci chorych na astmę
- powiadomić dyrektora przedszkola i przedłożyć dokumentację medyczną i upoważnienia rodziców/prawnych opiekunów
- na podstawie posiadanej dokumentacji w/w dyrektor wyznacza z pośród personelu przedszkola drugą osobę. Jedna osoba podaje lek, zaś druga odnotowuje ten fakt w rejestrze leków i nadzoruje podawanie leku.


V.     Procedura dotycząca zabaw na przedszkolnym placu zabaw, spacerów i organizowania wycieczek poza teren przedszkola.

1.    Nauczyciel  w przypadku organizowania zabaw przestrzega wymogu, aby zabawy były organizowane zgodnie z zasadami Regulaminu placu zabaw umieszczonego przed wejściem na przedszkolny plac zabaw. Sprawdza obecność przed wyjściem na plac zabaw i po powrocie do sali.
2.    W przypadku wyjścia na spacer nauczyciel w zeszycie spacerów odnotowuje dzień, miejsce i godzinę wyjścia i powrotu.
3.    Nauczyciel przestrzega zasady jeden opiekun na 15 dzieci.
4.    Nauczyciel i opiekun idzie zawsze od strony ulicy, jedna osoba z przodu grupy, druga z tyłu.
5.    Trasa spaceru dostosowana jest do możliwości dzieci.
6.    Nauczyciel sprawdza stan grupy przed wyjściem i po powrocie ze spaceru.
7.    W przypadku organizowania wycieczki, dyrektor spośród nauczycieli biorących udział w wycieczce wybiera kierownika wycieczki.
8.    Kierownik wycieczki ma obowiązek zebrać pisemną zgodę rodziców na udział dzieci w wycieczce (rodzic ma obowiązek powiadomić nauczyciela o przeciwskazaniach zdrowotnych na udział w wycieczce, jeśli występują).
9.    Kierownik sporządza program i regulamin wycieczki, listę uczestników, opiekunów i umieszcza to w Karcie wycieczki i przedstawia do zatwierdzenia dyrektorowi co najmniej 1 dzień przed wycieczką.
10.    Należy zapoznać opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki.
11.    Pod opieką jednego opiekuna znajduje się nie więcej niż 15 dzieci.
12.    Wycieczkę należy dostosować do wieku, możliwości i zainteresowań dzieci.
13.    Na wycieczkę należy zabrać kompletną apteczkę.
14.    Opiekunowie grup są także odpowiedzialni za organizację i przebieg wycieczki.
15.    Opiekunowie znają i przestrzegają programu i regulaminu wycieczki.
16.    Często sprawdzać stan grupy, zwłaszcza przed wyjazdem, w dogodnych momentach trwania wycieczki, bezpośrednio przed powrotem, a także po powrocie do przedszkola.
17.    Dopilnować ładu i porządku przy wsiadaniu do autokaru i przy zajmowaniu miejsc.
18.    Przestrzegać zasady nauczyciel wsiada ostatni, a wysiada pierwszy.
19.    Zwracać uwagę na właściwe zachowanie się dzieci w czasie oczekiwania i przejazdu.
20.    Przestrzegać zasady wysiadania dzieci tylko na parkingach.

Poprawiony ( czwartek, 11 grudnia 2014 10:00 )

 

STATUT PRZEDSZKOLA

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

 1. Nazwa przedszkola:

 

PRZEDSZKOLE

im. Przyjaciół Kubusia Puchatka

w Gaszowicach

 

 1. Nazwa przedszkola używana jest w pełnym brzmieniu. Przedszkole używa pieczęci urzędowej w pełnym brzmieniu:

 

PRZEDSZKOLE

im. Przyjaciół Kubusia Puchatka

44-293 Gaszowice, ul. Rydułtowska 5

NIP 642-27-82-028 REGON 271511816

tel. 32 3405466

 

 1. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Gaszowice.

 2. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatura w Rybniku.

 

Cele i zadania przedszkola

 

§ 2

 

Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty oraz aktów wykonawczych do ustawy, w tym w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie z którą celem wychowania przedszkolnego jest:

1. Wspomaganie dzieci w rozwijaniu uzdolnień oraz kształtowanie czynności intelektualnych potrzebnych im w codziennych sytuacjach i w dalszej edukacji.

2. Budowanie systemu wartości, w tym wychowywanie dzieci tak, żeby lepiej orientowały się w tym , co dobre, a co złe.

3. Kształtowanie u dzieci odporności emocjonalnej koniecznej w nowych i trudnych sytuacjach, w tym także do łagodnego znoszenia stresów i porażek.

4. Rozwijanie u dzieci umiejętności społecznych, które są niezbędne w poprawnych relacjach z dziećmi i dorosłymi.

5. Stwarzanie warunków sprzyjających wspólnej zabawie oraz nauce dzieci o zróżnicowanych możliwościach fizycznych i intelektualnych.

6. Troska o zdrowie dzieci i ich sprawność fizyczną; zachęcanie do uczestnictwa w zabawach i grach sportowych.

7. Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie społecznym, przyrodniczym i technicznym oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych.

8. Wprowadzanie dzieci w świat wartości estetycznych i rozwijanie umiejętności wypowiadania się poprzez muzykę, małe formy teatralne oraz sztuki plastyczne.

9. Kształtowanie u dzieci poczucia przynależności społecznej (do rodziny, grupy rówieśniczej i wspólnoty narodowej) oraz postawy patriotycznej.

10. Zapewnienie dzieciom lepszych szans edukacyjnych poprzez wspieranie ich ciekawości, aktywności i samodzielności, a także kształtowanie tych wiadomości i umiejętności, które są ważne w edukacji szkolnej.

 

1) Do głównych zadań przedszkola należy:

a) Udzielanie pomocy psychologiczno–pedagogicznej organizowanej w przedszkolu przez dyrektora, na zasadach określonych szczegółowymi, odrębnymi przepisami, polegającej na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci:

1) niepełnosprawnych: niesłyszących, słabosłyszących, niewidomych, słabowidzących, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, i niepełnosprawnościami sprzężonymi, zwanymi dziećmi niepełnosprawnymi;

2) niedostosowanych społecznie,

3) zagrożonych niedostosowaniem społecznym, które wymagają stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy.

- Korzystanie z pomocy psychologiczno - pedagogicznej w przedszkolu jest dobrowolne i nieodpłatne.

- Pomocy psychologiczno – pedagogicznej w przedszkolu udzielają dzieciom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

- Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu udzielana jest z inicjatywy rodziców, nauczyciela, lub specjalisty prowadzącego zajęcia z dzieckiem, poradni psychologiczno – pedagogicznej, poradni specjalistycznej.

- Pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana dzieciom w formie: zajęć specjalistycznych, korekcyjno – kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych o charakterze terapeutycznym, także w formie porad i konsultacji.

b) Organizowanie kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

- Organizację zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim określają odrębne przepisy.

- Dyrektor tworzy zespół dla dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, niezwłocznie po otrzymaniu orzeczenia lub opinii.

- Przedszkole zapewnia realizację zadań zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego; warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci; zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawach zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej; inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dzieci, w szczególności zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne; integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi; przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym.

- Planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest zadaniem zespołu, który tworzą nauczyciele i specjaliści prowadzący zajęcia z dzieckiem.

- Zespół opracowuje Indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy w zależności od potrzeb z poradnią psychologiczno – pedagogiczną, w tym z poradnią specjalistyczną.

- Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

- Pracę zespołu koordynuje wychowawca grupy do której uczęszcza dziecko lub nauczyciel specjalista wyznaczony przez dyrektora.

- Dyrektor zatrudnia dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia dzieci niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

- Celem udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej jest wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, rozwijanie ich umiejętności wychowawczych.

c) Umożliwienie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, tradycji rodzinnej, regionalnej, społeczno-kulturowej i religijnej poprzez:

- Organizowanie zajęć, zabaw i innych form działania z wyżej wymienionych dziedzin.

- Rozbudzanie poczucia przynależności narodowej i miłości do Ojczyzny.

- Tolerancję religijną - na wniosek rodziców przedszkole organizuje naukę religii w grupie dzieci

5-letnich zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

2) Realizacja zadań przedszkola:

1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka poprzez:

a) Organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego zgodnie z indywidualnymi możliwościami dzieci.

b) Zapewnienie opieki, wychowania i uczenia się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa.

c) Wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

d) Dostosowanie zadań do zainteresowań dzieci, ich umiejętności z uwzględnieniem twórczych metod.

e) Stwarzanie sytuacji sprzyjających poznawaniu i rozumieniu siebie i świata, odnajdywania swojego miejsca w grupie.

f) Tworzenie okazji do działania i nabywania umiejętności i budowania systemu wartości.

2. Wspomaganie rodziny w wychowaniu dziecka poprzez:

a) Współdziałanie z rodziną w celu pomocy w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i podjęcie wczesnej interwencji specjalistycznej.

b) Pełnienie funkcji doradczej i wspierającej działania wychowawcze rodziny.

c) Informowanie rodziców o postępach dziecka, jego zachowaniu i rozwoju.

d) Pomoc w rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka i podjęciu wczesnej interwencji specjalistycznej.

e) Wspólne uzgadnianie z rodzicami kierunku i zakresu zadań realizowanych w przedszkolu.

f) Rozbudzanie więzi emocjonalno-społecznej poprzez kontakty emocjonalne.

3. Przygotowanie dziecka do nauki w szkole poprzez:

a) Wspomaganie rozwoju i wczesnej edukacji dzieci od trzeciego roku życie do rozpoczęcia nauki w szkole.

b) Tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie „gotowości szkolnej”.

c) Rozwijanie twórczych przejawów wszelkiej działalności sprzyjającej rozwijaniu indywidualnych możliwości.

d) Przyswajanie przez dzieci ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przestrzeganie ich.

 

 

2a) Przedszkole organizuje działalność innowacyjną i eksperymentalną.

 

3) Opieka nad dziećmi w czasie zajęć w przedszkolu oraz poza przedszkolem uwzględnia obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy:

1. W przedszkolu:

a) Opiekę nad dzieckiem w czasie zajęć i zabaw w przedszkolu sprawuje nauczyciel, a w szczególnych przypadkach inny pracownik przedszkola.

b) Zaznajamia się dzieci z zasadami bezpiecznego poruszania się po budynku przedszkola i przestrzegania ustalonych w przedszkolu zasad i regulaminów.

c) Odpowiedzialność nauczycieli za opiekę i bezpieczeństwo dzieci rozpoczyna się od momentu przyjęcia dziecka od rodziców (prawnych opiekunów), a kończy się w momencie dziecka pod opiekę rodziców (prawnych opiekunów) lub innej osoby dorosłej upoważnionej przez rodziców (opiekunów prawnych).

d) Nauczyciele sprawują opiekę nad dziećmi w poszczególnych oddziałach w godzinach pracy.

e) Po zakończeniu pracy z dziećmi, tj. po zrealizowaniu dziennej liczby godzin pracy wychowawczo – dydaktycznej, nauczyciel przekazuje dzieci pod opiekę innego nauczyciela (godziny pracy wychowawczo – dydaktycznej poszczególnych nauczycieli oraz godzin pracy poszczególnych oddziałów , określone są szczegółowo w arkuszu organizacji pracy przedszkola na każdy rok szkolny).

f) W opiece nad dziećmi nauczyciela wspomagają pracownicy obsługi.

2. Poza przedszkolem:

a) W czasie spacerów i wycieczek opiekę nad dzieckiem sprawuje nauczyciel oraz inne osoby wyznaczone przez dyrektora przedszkola.

b) Uczula się dzieci do przestrzegania przepisów bezpiecznego poruszania się po drogach publicznych.

c) W czasie zabaw w ogrodzie przedszkolnym zabrania się wychodzenia poza ogrodzenie oraz egzekwuje się przestrzeganie umów bezpiecznego korzystania z urządzeń ogrodowych.

d) W czasie wycieczek całodniowych (wyjazdowych), o charakterze turystyczno-krajoznawczym opiekę nad dzieci sprawuje nauczyciel, personel przedszkola oraz rodzice uczestniczący w wycieczce; zasady organizowania wycieczek określają odrębne przepisy.

 

4) Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z przedszkola:

1. Dziecko przyprowadza i odbiera z przedszkola jeden z rodziców (opiekunów prawnych) lub osoba upoważniona pisemnie przez rodziców zapewniająca mu pełne bezpieczeństwo.

2. Dzieci nie mogą być odbierane przez osoby niepełnoletnie i osoby będące w stanie nietrzeźwym bądź będące pod wpływem środków odurzających.

3. Rodzice są zobowiązani przyprowadzić dziecko do przedszkola i przekazać je nauczycielowi w sali przedszkolnej.

4. Dzieci odbierane są z sal od nauczycieli przez rodzica osobiście bądź poproszone przez wewnętrzny videdomofon i odprowadzane pracownika przedszkola do rodzica oczekującego na dziecko w szatni.

5. W przypadku nie odebrania dziecka z przedszkola, przedszkole informuje o tym fakcie policję, a za jej pośrednictwem przekazuje dziecko właściwej placówce opiekuńczej,

6. Nauczyciel może odmówić przyjęcia do grupy dziecka, u którego są widoczne objawy chorobowe; nauczyciel może odstąpić od tej decyzji o ile rodzice przedłożą zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że dziecko jest zdrowe i może uczęszczać do przedszkola.

 

 

Organy przedszkola

 

§ 3

 

Organami przedszkola są: dyrektor przedszkola, rada pedagogiczna i rada rodziców.

Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności, które nie mogą być

sprzeczne z przepisami prawa i niniejszego statutu.

 

1) Szczegółowe kompetencje:

a) Dyrektor przedszkola:

1. Kieruje bieżącą działalnością przedszkola oraz reprezentuje je na zewnątrz. Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli, pracowników administracji i obsługi.

2. Organizuje proces dydaktyczno–wychowawczy i opiekuńczy w przedszkolu.

3. Sprawuje nadzór pedagogiczny poprzez prowadzenie ewaluacji wewnętrznej, kontroli i wspomaganie nauczycieli, który przedstawia dwa razy w roku radzie pedagogicznej i jeden raz w roku radzie rodziców.

5. Przewodniczy radzie pedagogicznej i realizuje uchwały rady pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji.

6. Gromadzi informacje o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy, według zasad określonych w odrębnych przepisach oraz gromadzi informacje niezbędne do planowania doskonalenia zawodowego.

7. Przygotowuje arkusz do organizacji pracy przedszkola i przedstawia go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu.

8. Wstrzymuje wykonanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców niezgodnych z przepisami prawa i powiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

9. Planuje i dysponuje środkami określonymi w planie finansowym przedszkola i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie.

10. Organizuje administracyjną, finansową i gospodarczą obsługę przedszkola.

11. Współpracuje z rodzicami, organem prowadzącym, instytucjami nadzorującymi, kontrolującymi oraz jednostkami wspierającymi przedszkole.

12. Kieruje polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola.

13. Bierze udział w komisjach kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy ustalaniu stopnia zawodowego awansu zawodowego nauczycieli.

14. Występuje z wnioskami po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej w sprawach odznaczeń, nagród i wyróżnień nauczycieli i pozostałych pracowników przedszkola.

15. Wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom przedszkola.

16. Zapewnia pracownikom właściwe warunki pracy zgodne z przepisami kodeksu pracy, bhp i p. poż..

17. Koordynuje współdziałanie organów przedszkola, zapewnia im swobodne działanie zgodne z prawem.

18. Administruje Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych zgodnie z obowiązującym regulaminem.

19. Występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy przyznane z urzędu prawa zostaną naruszone.

20. Dopuszcza do użytku programy wychowania przedszkolnego bądź programy własne, aktorskie (zgodnie z przyjętą procedurą) i podaje do 15 czerwca zestaw programów wychowania przedszkolnego lub zestaw programów nauczania, które będą obowiązywać od początku nowego roku szkolnego.

21. Ustala na wniosek rady pedagogicznej ramowy rozkład dnia każdego oddziału, który określa: czas przyprowadzania i odbierania dzieci, godziny posiłków, czas na realizację podstawy programowej , wychowanie i opiekę.

22. Wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych w przedszkolu.

23. Współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych.

24. Wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych.

 

b) Rada pedagogiczna:

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola w zakresie realizacji jego statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

2. W skład rady pedagogicznej wchodzą: dyrektor przedszkola i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.

3. Zebrania rady pedagogicznej odbywają się wg harmonogramu ujętego w rocznym planie nadzoru pedagogicznego; w miarę potrzeby zwoływane są nadzwyczajne zebrania rady pedagogicznej.

4. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń, organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza bądź rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej przedszkola.

5. Zatwierdza Koncepcję pracy przedszkola i plany pracy.

6. Przygotowuje projekt statutu przedszkola albo jego zmian i uchwala go.

7. Podejmuje uchwały w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych.

8. Podejmuje uchwały w sprawie skreślenia z listy dzieci uczęszczających do przedszkola.

9. Ustala organizację i doskonalenie zawodowe nauczycieli.

10. Ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy przedszkola.

11. Opiniuje:

a) Organizację pracy przedszkola, w tym tygodniowej siatki godzin pracy nauczyciela.

b) Projekt planu finansowego przedszkola.

c) Wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień.

d) Propozycje dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

d) Kandydatury osób do powierzenia funkcji kierowniczych w przedszkolu.

e) Wydawanie powierzeń funkcji dyrektora przedszkola na następną kadencję.

f) Wybór przedstawiciela rady pedagogicznej do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.

g) Zgłaszanie kandydatur na członków komisji dyscyplinarnych.

h) Programy wychowawcze, profilaktyczne i własne przed dopuszczeniem ich przez dyrektora przedszkola.

 

12. Do kompetencji wnioskodawczych rady pedagogicznej należy:

a) Występowanie z wnioskiem do organu prowadzącego o odwołanie z funkcji dyrektora przedszkola lub innej osoby pełniącej stanowisko kierownicze w przedszkolu.

b) Wybieranie w drodze tajnego głosowania swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

c) Występowanie z wnioskiem o nadanie imienia przedszkola.

d) Wnioskowanie w sprawie ramowego rozkładu dnia.

e) Wnioskowanie w sprawie oceny pracy nauczyciela.

13.Rozpatrywanie wszystkich wniosków rady rodziców dotyczących wszystkich spraw przedszkola.

14. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania liczby członków.

15. Osoby biorące udział w zebraniu rady pedagogicznej są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu rady pedagogiczne, które mogą naruszać dobra osobiste dzieci lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników przedszkola.

 

c) Rada rodziców:

1. Rada rodziców jest społecznym organem działającym na rzecz przedszkola i stanowi reprezentację ogółu rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

2. Do kompetencji rady rodziców należy:

a) Uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

- programu wychowawczego przedszkola obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do wychowanków, realizowanego przez nauczycieli,

- programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych wychowanków oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do wychowanków, nauczycieli i rodziców.

b) Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania przedszkola, który opracowuje dyrektor przedszkola w przypadku stwierdzenia niedostatecznych efektów kształcenia w wyniku kontroli organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

c) Opiniowanie zgody dyrektora na działanie stowarzyszeń, organizacji na terenie przedszkola.

d) Występowanie do organu prowadzącego nadzór pedagogiczny nad placówką z wnioskami o zbadanie działalności przedszkola.

e) Występowanie z wnioskami, opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej dotyczącymi funkcjonowania przedszkola.

f) Wybieranie w drodze tajnego głosowania swojego przedstawiciela do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora przedszkola.

6. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa regulamin.

7. Rada rodziców może porozumiewać się z radami rodziców innych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych i ustalać zasady i zakres współpracy.

8. W skład rady rodziców wchodzi przedstawiciel każdej rady oddziałowej wybrany w tajnych wyborach przez zebranie rodziców dzieci danego oddziału.

9. W wyborach, o których mowa w pkt.8, jedno dziecko reprezentuje jeden rodzic. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

10. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o ustalony przez siebie regulamin, w którym w szczególności określa się:

a) Wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady rodziców.

b) Szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady rodziców oraz przedstawicieli rad oddziałowych.

 

3) Organy przedszkola współdziałają ze sobą w celu właściwego wykonywania kompetencji określonych w statucie, zapewnienia bieżącej wymiany informacji pomiędzy organami.

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji oraz bieżącą wymianę informacji o podejmowanych działaniach lub decyzjach:

a) W trakcie rad pedagogicznych.

b) Poprzez podanie informacji w kąciku dla rodziców.

c)Poprzez zarządzenia i kurendy.

 

4) Spory między organami rozwiązywane są:

a) Drogą negocjacji przy współudziale oponentów.

b) Możliwość odwołania się do wyższych instancji w zależności od treści sporu (organ prowadzący, organ sprawujący nadzór pedagogiczny).

 

Organizacja przedszkola

 

§ 4

 

1. Organizację pracy przedszkola określa arkusz organizacyjny przedszkola i obowiązujące w przedszkolu procedury i regulaminy.

2. Przedszkole sprawuje opiekę nad dzieckiem od momentu przekazania dziecka przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważnioną osobę pod opiekę wychowawcy (innego nauczyciela) lub upoważnionego pracownika przedszkola do czasu odbioru dziecka z sali lub ogrodu przez rodzica, opiekuna prawnego lub inną upoważniona przez nich osobę.

 

 

§ 5

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień:

a) Rada pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb.

2. Liczba dzieci w oddziale nie może przekroczyć 25 dzieci.

a) W uzasadnionych przypadkach w czasie absencji dzieci i nauczycieli, w okresach między świątecznych, dyrektor może podjąć decyzję o łączeniu oddziałów.

b) Liczba dzieci po połączeniu oddziałów nie może przekroczyć 25 dzieci.

3. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego przedszkole, liczba dzieci w oddziale może być mniejsza niż pkt.2.

 

§ 6

 

1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z obowiązującą podstawą programową i dopuszczonym przez dyrektora programem wychowania przedszkolnego.

2. Nauczyciel zobowiązany jest do realizacji podstawy programowej w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu, przy czym:

1) co najmniej 1/5 czasu należy przeznaczyć na zabawę (w tym czasie dzieci bawią się swobodnie, przy niewielkim udziale nauczyciela),

2) co najmniej 1/5 czasu (w przypadku dzieci młodszych ¼ ) dzieci spędzają w ogrodzie przedszkolnym, na boisku ( organizowane są tam gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze itp.)

3) najwyżej 1/5 czasu zajmują różnego typu zajęcia dydaktyczne, realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego,

4) pozostały czas - 2/5 czasu nauczyciel może dowolnie zagospodarować ( w tej puli czasu mieszczą się czynności opiekuńcze, samoobsługowe, organizacyjne i inne).

3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut.

4. Na wniosek rodziców dzieci uczęszczają na zajęcia dodatkowe bezpłatne, proponowane przez przedszkole tzn. zajęcia sportowo-rekreacyjne, plastyczne, umuzykalniające, językowe, zajęcia z logopedii, realizacja programów własnych, projektów itp.

5. Przedszkole nie może pobierać innych opłat niż ustalone przez Radę Gminy (maksymalnie 1zł/godzina), tym samym nie może pobierać opłat za zajęcia dodatkowe proponowane i opłacane przez rodziców.

6. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:

1) z dziećmi w wieku 3,4 lat – około 15 minut,

2) z dziećmi w wieku 5,6 lat – około 30 minut.

7. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy.

8. Dzieci nie uczestniczące w zajęciach dodatkowych mają w czasie ich trwania zapewnioną opiekę nauczyciela.

 

§ 7

 

1. Przedszkole jest 3 - oddziałowe.

2. Nauczyciel zobowiązany jest do prowadzenia dokumentacji pedagogicznej dotyczącej oddziału zgodnie z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem na dokumentację czynności obserwacyjnych.

 

 

§ 8

 

1. Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny przedszkola opracowany przez dyrektora do 30 kwietnia każdego roku i zatwierdzony przez organ prowadzący 30 maja każdego roku.

2. W arkuszu organizacji przedszkola określa się w szczególności: czas pracy poszczególnych oddziałów, liczbę pracowników przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, ogólną liczbę godzin pracy finansowanych przez organ prowadzący przedszkole.

3. Dzienny czas pracy przedszkola ustalony przez organ prowadzący: od 7.00 do 16.00, czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie krótszy niż 5 godzin dziennie (od 8.00 do 13.00):

1) I oddział czynny od 7.00 do 16.00

2) II oddział czynny od 8.00 do 14.00

3) III oddział czynny od 8.00 do 13.00.

 

§ 9

 

1. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola w porozumieniu z nauczycielami z uwzględnieniem wymagań zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców.

 

2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel, któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci oraz proporcji zagospodarowania czasu przebywania dziecka w przedszkolu ujętych w podstawie programowej.

 

§ 10

 

1. Przedszkole funkcjonuje przez cały rok z uwzględnieniem przerw ustalonych przez organ prowadzący.

2. Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16.00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych.

3. Wysokość i zasady wnoszenia opłat za przedszkole wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę ustala się zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Gminy Gaszowice w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Gaszowice.

4. Wysokość opłaty, o której mowa w pkt. 3 wynosi 1zł za każdą rozpoczętą godzinę zajęć pobytu dziecka w przedszkolu.

5. Szczegółowe zasady związane z wnoszeniem opłat za świadczenia wykraczające ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę reguluje porozumienie przedszkolne zwane „Umową”, zawierane między przedszkolem, reprezentowanym przez dyrektora przedszkola, a rodzicami (prawnymi opiekunami) dziecka.

6. Wychowankowie przedszkola korzystają z trzech posiłków dziennie (śniadanie, obiad, podwieczorek):

a) dzienna wysokość opłaty za korzystanie z trzech posiłków w przedszkolu określona jest w Zarządzeniu wydanym przez dyrektora przedszkola.

7. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola.

8. Szczegółowe zasady wnoszenia odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu zawarte są w porozumieniu przedszkolnym zwanym jak w pkt. 5 „Umową”.

9. Odpłatność za przedszkole rodzice uiszczają u intendenta przedszkola od 10 do 15 każdego miesiąca, płatne gotówką.

10. Organizuje się pomoc dla dzieci znajdujących się w trudnych warunkach rodzinnych lub losowych, współpracując z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

 

 

 

 

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 11

 

1.W przedszkolu zatrudnia się dyrektora, nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. W przedszkolu nie ma stanowiska wicedyrektora:

a) Dyrektor wyznacza spośród rady pedagogicznej nauczyciela – zastępcę, pełniącego obowiązki społecznie.

b) Osoba ta zastępuje dyrektora w przypadku jego nieobecności w ramach nieodpłatnych zadań nauczyciela.

c) W przypadku dłuższej nieobecności dyrektora zastępuje go inny nauczyciel tej placówki, wyznaczony przez organ prowadzący.

3. W przedszkolu zatrudnia się nauczycieli posiadających przygotowanie pedagogiczne i odpowiednie kwalifikacje zgodne z odrębnymi przepisami.

4. Nauczyciele obowiązani są:

1) Rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami przedszkola: wychowawczą, dydaktyczną i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez przedszkole.

2) Wspierać każdego wychowanka w jego rozwoju.

3) Dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego.

4) Dbać o kształtowanie u wychowanków postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między nimi, ras i światopoglądów.

5) Kształcić i wychowywać dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka.

5. Do zakresu zadań nauczyciela należy:

1) Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość.

2) Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań.

3) Prowadzenie obserwacji pedagogicznych dokumentowanych w ustalony sposób zakończonych analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole, opracowanie dla rodziców w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek rozpocząć naukę w szkole podstawowej.

4) Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania.

5) Zapewnienie bezpieczeństwa dzieci podczas pobytu w przedszkolu i w czasie wycieczek oraz spacerów.

6) Współpraca ze specjalistami świadczącymi wykwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną i inną.

7) Planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych oraz aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

8) Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troskę o estetykę pomieszczeń.

9) Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci poprzez prowadzenie zajęć indywidualnych, wyrównawczych.

10) Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

11) Realizację zaleceń dyrektora i osób kontrolujących.

12) Czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał.

13. Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym oraz rekreacyjno-sportowym.

14) Realizacja innych zadań zleconych przez dyrektora, a wynikających z bieżącej działalności placówki.

6. Nauczyciel ma prawo korzystać w toku swojej pracy z merytorycznej i metodycznej pomocy ze strony opiekuna stażu, dyrektora, rady pedagogicznej oraz specjalistów naukowo-oświatowych.

7. Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z jego rodzicami w celu:

1) Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych dzieci.

2) Ustalenia formy pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.

3) Włączanie ich w działalność przedszkola.

8. Nauczyciel jest zobowiązany natychmiast reagować na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania dzieci stanowiące zagrożenie ich bezpieczeństwa.

9. Nauczyciel powinien zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie przedszkola, w razie potrzeby zwrócić się o podanie celu pobytu na terenie placówki.

10) Nauczyciel powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora przedszkola o wszelkich dostrzeżonych zagrożeniach dla zdrowia lub życia wychowanków.

11) Przed nawiązaniem stosunku pracy nauczyciel obowiązany jest przedstawić dyrektorowi przedszkola informację z Krajowego Rejestru Karnego.

12. Nauczyciele podlegają odpowiedzialności dyscyplinarnej za uchybienie godności zawodu nauczyciela.

13. Nauczyciel podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych przez odrębne przepisy.

 

 

14. Do zadań nauczyciela religii należy:

1) Nauczanie religii na podstawie programu opracowanego i zatwierdzonego przez władze kościelne.

2) Udział w posiedzeniach rady pedagogicznej oraz w zebraniach z rodzicami wymagającymi jego obecności.

 

15. W przedszkolu może być zatrudniony logopeda, który otacza opieką dzieci, których rodzice wyrazili pisemną zgodę, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci mających wady wymowy. W pierwszej kolejności obejmuje się dzieci 5 - letnie.

16. Do zadań logopedy należy:

1) Prowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy dzieci, w tym mowy głośnej.

2) Diagnozowanie logopedyczne oraz odpowiednio do jego wyników udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym dzieciom z trudnościami w uczeniu się, we współpracy z nauczycielami prowadzącymi zajęcia z dzieckiem.

3) Prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i grupowej dla dzieci, w zależności od rozpoznanych potrzeb.

4) Współpraca z nauczycielami w celu minimalizowania zaburzeń wymowy oraz prowadzenia zabaw i ćwiczeń usprawniających narządy mowy.

5) Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń prowadzenia komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem dziecka.

6) Prowadzenie szkoleń, pogadanek, zajęć pokazowych dla nauczycieli i rodziców.

7) Prowadzenie dokumentacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

Zakres obowiązków pracowników niepedagogicznych przedszkola, a także ich odpowiedzialność ustala dyrektor przedszkola.

 

17. Zakres czynności pomocy nauczyciela:

1) Spełnianie czynności opiekuńczych i obsługowych w stosunku do dzieci, poleconych przez nauczycielkę danego oddziału.

2) Pomoc w przygotowaniu pomocy do zajęć.

3) Karmienie i pomoc w czynnościach samoobsługowych dzieci.

4)Pomoc nauczycielce w dozorowaniu dzieci podczas wycieczek i spacerów.

5) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora m.in. odprowadzanie dzieci z sali do szatni i przekazanie ich rodzicom (po zakończeniu zajęć).

6) Czuwanie nad bezpieczeństwem dzieci.

 

18. Do podstawowych zadań pomocy administracyjnej przedszkola należy:

1) Prowadzić dokumentację kadrową pracowników pedagogicznych i administracyjno-obsługowych przedszkola.

2) Przygotowywać dokumentację związaną z przyjmowaniem, zwalnianiem i przechodzeniem na emeryturę pracowników przedszkola.

3) Dbać przejrzystość teczek osobowych.

4) Prowadzić i rozliczać ewidencję urlopów.

5) Rozliczać czas pracy pracowników.

6) Prowadzić dokumentację związaną z płacami pracowników przedszkola.

7) Współpracować z GZOSz i P.

8) Sporządzać terminowo sprawozdawczość GUS.

9) Sporządzać raporty SIO.

10) Przeglądać pocztę elektroniczną.

11) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

 

 

19. Do podstawowych zadań i obowiązków intendenta należy:

1) Opracowywanie jadłospisów w porozumieniu z kucharką.

2) Prowadzenie kalkulacji posiłków i nie dopuszczanie do przekroczenia ustalonych stawek żywieniowych.

3) Sprawowanie opieki nad magazynami żywnościowymi i dokumentacją magazynową, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4) Dokonywanie zakupów żywności, środków czystości i innych artykułów niezbędnych w placówce.

5) Pobieranie i rozliczanie zaliczki pobieranej w banku.

6) Wykonywanie raportów kasowych.

7) Czuwanie nad prawidłowym zabezpieczeniem środków pieniężnych.

8) Sprawdzanie rachunków pod względem merytorycznym.

9) Prowadzenie dokumentacji wymaganej przepisami higieny żywienia zbiorowego HACCP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

10) Pobieranie opłat od rodziców za przedszkole.

11) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

 

20. Do podstawowych zadań i obowiązków kucharki należy:

1) Kierowanie pracą kuchni.

2) Przyrządzanie posiłków zgodnie z jadłospisem i normami żywieniowymi.

3) Dbałość o czystość kuchni, urządzeń i sprzętu kuchennego.

4) Przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HACCP.

5) Codzienne sporządzanie próbówek żywieniowych na potrzeby Sanepidu.

6) Przyjmowanie produktów z magazynu, kwitowanie ich w raportach żywieniowych i dbanie o racjonalne ich zużycie.

7) Prowadzenie podręcznego magazynu.

8) Odpowiedzialność za powierzony sprzęt.

9) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

21. Do podstawowych zadań i obowiązków pomocy kuchennej należy:

1) Pomaganie kucharce w przygotowywaniu posiłków.

2) Utrzymywanie w czystości kuchni i sprzętu kuchennego.

3) Przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HACCP.

4) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora.

 

22. Do podstawowych zadań i obowiązków sprzątaczki należy:

1) Utrzymywanie w czystości pomieszczeń powierzonych jej opiece oraz naczyń i sztućców używanych przez dzieci.

2) Pobieranie z kuchni posiłków dla dzieci i wydawanie ich poszczególnym dzieciom.

3) Pomaganie w karmieniu i wykonywaniu przez dzieci czynności samoobsługowych.

4) Sprzątanie pomieszczeń przedszkolnych, wyznaczonych przez dyrektora (mycie podłóg, odkurzanie dywanów, ścieranie kurzy, mycie lamperii, okien, wynoszenie śmieci, podlewanie kwiatów); zapewnienie ładu i porządku w miejscu zabaw i zajęć dzieci (ścieranie stolików po posiłkach i zajęciach typu artystycznego itp.).

5) Odpowiedzialność za powierzony sprzęt.

6) Pomaganie kucharce w przygotowywaniu posiłków.

7) Przestrzeganie przepisów higieny żywienia zbiorowego i HACCP.

8) Pomoc nauczycielce w dozorowaniu dzieci podczas wycieczek i spacerów.

9) Wykonywanie innych czynności zaleconych przez dyrektora przedszkola wynikających z organizacji pracy przedszkola.

23. Do podstawowych zadań i obowiązków konserwatora należy:

1) Dbanie o bezpieczeństwo i stan techniczny mienia przedszkolnego.

2) Bieżąca naprawa sprzętu, zabawek, zapewnienie funkcjonalności urządzeń sanitarnych.

3) Pełnienie służby w budynku i nie wpuszczanie osób niepowołanych.

4) Dbanie o plac zabaw i wyznaczony teren zielony.

5) Dbanie o czystość i ład w piwnicy, przyległych do placówki terenów.

6) Pomoc w przenoszeniu zakupionych towarów, przewożenie posiłków w odpowiednich termosach do oddziałów mieszczących się w budynku Szkoły Podstawowej.

7) Odśnieżanie.

8) Odpowiedzialność za powierzony sprzęt.

9) Wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora wynikających z organizacji pracy przedszkola.

 

 

Wychowankowie przedszkola

 

§ 12

 

1. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności ma prawo do:

1) Indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa rozwoju.

2) Akceptacji, takim jakim jest.

3) Swobody myśli, sumienia i wyznania, swobodnego wyrażania swoich poglądów i potrzeb zgodnie z przyjętymi normami etycznymi.

3) Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej, psychicznej, krzywdy lub zaniedbania, bądź złego traktowania.

4) Rozwoju osobowości, talentu, zainteresowań, zdolności umysłowych i fizycznych poprzez wielostronne uczestnictwo w działaniu, przeżywaniu i poznawaniu otaczającego go świata.

5) Poszanowania jego godności i wartości.

6) Otoczenia różnorodnego, bogatego w bodźce.

7) Wypoczynku i czasu wolnego.

8) Do uczestnictwa w zabawach, zajęciach stosownych do jego wieku i możliwości.

9) Ochrony sfery jego życia prywatnego.

2. Wychowankowie przedszkola są ubezpieczeni od następstw nieszczęśliwych wypadków. Opłatę z tytułu ubezpieczenia dziecka uiszczają rodzice (opiekunowie prawni), na początku każdego roku szkolnego.

3. Każdy oddział zostaje powierzony opiece jednego lub dwóch nauczycieli w zależności od czasu pracy oddziału lub przyjętych dodatkowo zadań. W przypadku absencji chorobowej lub innej obydwu nauczycieli, grupą opiekuje się inny, wskazany przez dyrektora nauczyciel.

4. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do przedszkola.

5. Przed rozpoczęciem oraz po zakończeniu pracy danego oddziału opiekę nad dziećmi z danego oddziału pełnią nauczyciele z innych oddziałów, do których przyprowadzono dzieci, według zatwierdzonej siatki godzin pracy poszczególnych nauczycieli.

 

§ 13

 

1. Rodzice (opiekunowie prawni), dzieci uczęszczających do przedszkola mają prawo do:

1) Uzyskiwania i wymiany informacji na temat możliwości rozwojowych dziecka, jego postępów, stanie gotowości szkolnej, problemów i zachowania oraz na temat pracy przedszkola.

2) Uzgadnianie z nauczycielami i specjalistami kierunków i zakresu zadań związanych z rozwojem dziecka zgodnie z jego możliwościami i potrzebami.

3) Wyrażania i przekazywania nauczycielom, dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola.

4) Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwa – radę rodziców.

5) Zapoznania z realizowanymi w przedszkolu planami i programami pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

2. W interesie dzieci i w ramach dobrej współpracy do podstawowych obowiązków rodziców (opiekunów prawnych), dziecka należy:

1) Przestrzegania niniejszego statutu.

2) Respektowanie uchwał rady pedagogicznej i rady rodziców.

3) Terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w przedszkolu.

4) Informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, zwłaszcza niezwłoczne zawiadomienie o zatruciach pokarmowych, chorobach zakaźnych.

5) Kontaktowanie się z nauczycielami oraz uczestnictwo w zebraniach ogólnych i grupowych w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych.

6) Udzielanie nauczycielom rzetelnej informacji o dziecku.

7) Punktualne przyprowadzanie dziecka do przedszkola, umożliwiając mu udział w organizowanych zajęciach zgodnie z rozkładem dnia oraz zapewnienie mu bezpieczeństwa.

8) Nie przyprowadzanie do przedszkola dzieci chorych, których stan zdrowia zagraża im samym oraz innym dzieciom.

9) Wspieranie nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej.

3. Za zniszczone przez wychowanków mienie przedszkola odpowiedzialność materialną ponoszą jego rodzice. Rodzice zobowiązani są naprawić zniszczone mienie lub pokryć koszty jego naprawy albo koszty zakupu nowego mienia.

4. Dzieci 5-letnie mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne. Obowiązek rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w tym roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 5 lat.

5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są obowiązani do :

1) Dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do przedszkola.

2) Zapewnienia regularnego uczęszczania na zajęcia, a także zapewnienia mu warunków umożliwiających przygotowania się do zajęć.

3) Niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego podlega egzekucji w trybie postępowaniu egzekucyjnym w administracji, poprzez niespełnianie obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego rozumie się nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w przedszkolu.

4) Obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego może być spełniony przez uczęszczanie do przedszkola za granicą, w tym na podstawie umów międzynarodowych lub porozumień o współpracy bezpośredniej zawierany przez szkoły, jednostki samorządu terytorialnego i organy administracji rządowej lub w ramach programów edukacji Unii Europejskiej bądź przy przedstawicielstwie innego państwa w Polsce.

6. Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

1) Zebrania ogólne.

2) Zebrania grupowe.

3) Konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielami, specjalistami.

4) Zajęcia otwarte.

5) Wymiana informacji drogą elektroniczną, strona internetowa przedszkola.

6) Imprezy i uroczystości z udziałem rodziców,

7) Kącik dla rodziców.

8) Spotkania i zebrania rady rodziców.

 

§ 14

 

1. Przedszkole obejmuje opieką dzieci w wieku od 3 do 5 lat:

a) w szczególnie uzasadnionych przypadkach (odpowiedni poziom rozwoju dziecka, wykonywanie czynności samoobsługowych i sygnalizowanie ich, dzieci z rodzin zagrożonych patologicznych na wniosek Ośrodka Pomocy Społecznej), dyrektor przedszkola może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku.

b) warunkiem przyjęcia w. w. dziecka jest wolne miejsce w przedszkolu.

2. W przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 5 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w którym dziecko kończy 8 lat. Obowiązek tych dzieci może być odroczony do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat.

a) jeżeli dziecko nie osiągnęło gotowości szkolnej to ostateczna decyzja należy do rodziców – jeżeli poradnia psychologiczno – pedagogiczna wyda opinię o zasadności odroczenia spełniania obowiązku szkolnego przez dziecko, to na wniosek rodziców dyrektor szkoły odroczy spełnianie obowiązku.

3. 1) Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola odbywa się na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w oparciu o powszechną dostępność, w miesiącu marcu w oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (t .jedn. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn.zm.) oraz ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2014r. poz.7 z późn. zm.), na pisemny wniosek rodziców o przyjęcie dziecka do przedszkola.

2) Dzieci przyjmowane są do przedszkola po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

3) Postępowanie rekrutacyjne do przedszkola przeprowadza się co roku w miesiącu marcu na kolejny rok szkolny na wolne miejsca w przedszkolu.

4) Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola corocznie składają Deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w Przedszkolu im. Przyjaciół Kubusia Puchatka w Gaszowicach, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego na kolejny rok szkolny.

5) Rodzice w terminie od 1 marca do 31 marca składają w przedszkolu Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola (w celu zapewnienia dziecku podczas pobytu w przedszkolu odpowiedniej opieki, odżywiania oraz metod opiekuńczo – wychowawczych rodzic dziecka przekazuje dyrektorowi przedszkola uznane przez niego dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka).

6) W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolu na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:

1) wielodzietność rodziny kandydata

2) niepełnosprawność kandydata

3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

5) samotne wychowywanie w rodzinie

6) objęcie kandydata pieczą zastępczą

7) Kryteria w. w . mają jednakową wartość – 1 pkt. Rodzice dołączają do wniosku oświadczenie wielodzietności, właściwe orzeczenia o niepełnosprawności, oświadczenia o samotnym wychowywaniu dziecka, dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą.

8) Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

 1. dzieci, które mają obowiązek odbyć roczne przygotowanie przedszkolne/10 pkt.

 2. dzieci 4,3 – letnie rodziców obojga pracujących zawodowo lub studiujących systemem stacjonarnym zachowując kolejność wieku począwszy od 4 lat/2pkt.

 3. dzieci 4 – letnie zamieszkałe w Gminie Gaszowice, które w następnym roku szkolnym będą objęte obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym/2 pkt.

 4. Dzieci, których rodzice zdeklarowali we wniosku zgłoszenia największą liczbę godzin pobytu dziecka w przedszkolu/1 pkt.

9) W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmuje się dzieci zamieszkałe na obszarze gminy, na której prowadzone jest przedszkole. Dzieci zamieszkałe poza obszarem gminy mogą być przyjęte do przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postepowania rekrutacyjnego przedszkole nadal dysponuje wolnymi miejscami.

10) Dyrektor powołuje komisję rekrutacyjną składającą się z dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej i dwóch przedstawicieli rady rodziców oraz wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

11) Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

 1. ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych na tablicy ogłoszeń w przedszkolu,

 2. komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola po potwierdzeniu przez rodzica wyboru przedszkola i złożeniu wymaganych dokumentów,

 3. w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola rodzic może złożyć u przewodniczącego komisji rekrutacyjnej wniosek o uzasadnienie odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola,

 4. przewodniczący komisji rekrutacyjnej w terminie 5 dni od daty złożenia przez rodzica wniosku udziela odpowiedzi uzasadniając przyczyny odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola, podając wymaganą najniższą liczbę punktów do przyjęcia i liczbę punktów, które otrzymało dziecko,

 5. rodzic po otrzymaniu uzasadnienia od przewodniczącego komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni może złożyć u dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej,

 6. dyrektor rozpatruje odwołanie rodzica w terminie 7 dni od otrzymania odwołania; na rozstrzygnięcie odwołania przez dyrektora rodzic może złożyć skargę do sądu administracyjnego.

12) Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego przedszkole dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające, które musi być zakończone do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego nowy rok szkolny, na które jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

13) Dyrektor przedszkola zawiadamia rodziców o nie przyjęciu ich dziecka do przedszkola.

14) Dziecko przybywające z zagranicy jest przyjmowane do przedszkola na warunkach i trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczących obywateli polskich; Jeżeli przyjęcie dziecka przybywającego z zagranicy do przedszkola w trakcie roku szkolnego, o jego przyjęciu decyduje dyrektor.

15) Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego na nowy rok szkolny, w tym terminy:

a) podpisywania deklaracji o kontynuacji,

b) składania dokumentów,

c) postępowania uzupełniającego,

d) wywieszania w siedzibie przedszkola listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych,

e) wywieszania w siedzibie przedszkola listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych

16) Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

17) O przyjęciu dziecka do przedszkola w trakcie roku szkolnego decyduje dyrektor.

18) Rodzice dzieci przyjętych do przedszkola co rocznie składają na kolejny rok szkolny deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w tym przedszkolu, w terminie 7 dni poprzedzających termin rozpoczęcia postępowania rekrutacyjnego.

3a. Wychowankowie przedszkola mają prawo:

1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej. Proces ten musi uwzględniać właściwe proporcje pomiędzy nauką, zabawą, wypoczynkiem oraz różnorodnymi formami ruchu w placówce i na terenie przedszkolnym. Ma również prawo do korzystania z zabawek, pomocy dydaktycznych, sprzętu terenowego przeznaczonego dla jego wieku i zapewniające mu bezpieczeństwo,

2) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej. Pracownicy przedszkola zobowiązywani są do zapobiegania konfliktom, w których dzieci zachowują się wobec siebie agresywnie. Wychowankom ma towarzyszyć poczucie bezpieczeństwa i przynależności do grupy rówieśniczej.

3) życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Wychowanek ma prawo do indywidualizacji w zakresie rozwoju uzdolnień i zainteresowań, jak również wyrównywania deficytów rozwojowych.

3b. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę upoważniającą dyrektora do skreślenia dziecka z listy dzieci przyjętych do przedszkola w sytuacji, gdy:

1) zachowanie dziecka zagraża bezpieczeństwu innych dzieci.

2) pomimo pisemnych upomnień rodziców, dziecko zagraża wszawicą, świerzbem lub innymi chorobami pasożytniczymi.

3) rodzice dziecka notorycznie nie przestrzegają regulaminu przedszkola.

4) rodzice nie zgłoszą się z dzieckiem do przedszkola do dnia 15 września bez podania przyczyn nieobecności.

5) rodzice nie uregulują opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole przez okres 2 miesięcy bez podania przyczyn.

6) informacje podane w karcie zgłoszenia dziecka do przedszkola przez rodziców są niezgodne z prawdą.

 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 15

 

1. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zasady gospodarki finansowej i materiałowej przedszkola określają odrębne przepisy.

3. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej – nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi.

4. Zmiany postanowień niniejszego statutu mogą nastąpić w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

 

§ 16

 

1. Traci moc statut uchwalony 12 września 2014r.

 

§ 17

 

1.Rada pedagogiczna uchwałą nr 16/2015 z dnia 31 sierpnia 2015r. w sprawie przyjęcia nowego statutu przedszkola (tekst jednolity), wprowadziła powyższy statut, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2015r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony ( czwartek, 06 października 2016 20:02 )